DoBaan Group

ทุกเรื่องบ้าน
ให้ ‘ดูบ้าน’ ดูแล

เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง

Project Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ประชุมรับความต้องการจากลูกค้า

 1. เข้ารับความต้องการจากลูกค้า เช่น ขนาดบ้าน, จำนวนชั้น, งบประมาณ, สไตล์บ้านที่ต้องการ
 2. เข้าร่วมการประชุมลูกค้าเพื่อสนับสนุน และให้คำแนะนำ
 3. บันทึกรายงานกการประชุม

ประสานงานโครงการ

 1. ติดตามแผนการทำงานโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ร
 2. จัดเก็บข้อมูลโครงการ
 3. จัดเตรียมเอกสารขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้อง และครบถ้วน
 4. ประสานงานระหว่างฝ่ายออกแบบ, ฝ่ายขาย, ลูกค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานส่งมอบข้อมูลให้ฝ่ายออกแบบ
 6. ประสานงานส่งมอบข้อมูลให้ฝ่ายควบคุมงบประมาณ
 7. จัดทำเอกสารส่งมอบ (Document transmittal)
 8. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอแบบลูกค้า

รายงาน

 1. นำส่งบันทึกการประชุมให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ
 2. จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายออกแบบ
 3. ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ฝ่ายออกแบบ

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้าง ด้านกฎหมายควบคุมอาคาร วัสดุก่อสร้างและสามารถอ่านแบบสถาปัตยกรรมได้
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถประสานงานเจรจาต่อรองได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (สำรวจหน้างาน)
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง project coordinator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี
  • วันลาพักร้อน
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ( ตามบริษัท กำหนด ไม่ต่ำกว่า 13 วัน/ปี )
  • ลาคลอด ตามกฏหมาย
  • ลาบวช
 • อาหารกลางวันฟรี
 • ขนม เครื่องดื่ม
 • ค่าเดินทาง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • มุมพักผ่อนภายในบริษัท เก้าอี้นวด โต๊ะพูล

ติดต่อร่วมงานกับดูบ้าน