นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ดูบ้าน จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน (“ท่าน”) บนเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ ฟีเจอร์ เทคโนโลยี เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดูบ้าน จำกัด ดังนั้น บริษัทจึงได้แสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตาม (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากท่านผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
 • การทำแบบสอบถามต่างๆ
 • การเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท หรือกิจกรรมอื่นๆของบริษัท
 • การติดต่อผ่านโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆของบริษัท

ทั้งนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น โซเซียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่นๆ เป็นต้น

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราได้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะและบริการบางอย่างอาจต้องมีการลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถลง ทะเบียน (“สมัครใช้งาน”) ได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยท่านสามารถเพิ่มสิทธิการเข้าถึงบริการอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ทางเรากําหนด ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการใช้งาน หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการทําธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลอื่นๆเช่นรูปภาพภาพเคลื่อนไหวข้อมูลที่ปรากฎบนเอกสารที่ท่านนําส่งให้แก่บริษัทและข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามสัญญาของท่าน 
 • ข้อมูลประวัติและการปฏิบัติงานข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานและข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของท่าน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรม เช่น ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อนๆ
 • ในกรณีที่ท่านใช้บริการ Wi-Fi ของเรา อาจต้องมีการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อดําเนินการให้บริการ Wi-Fi แก่ท่าน เช่น ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ประวัติการใช้งาน เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ความเชื่อในลัทธิศาสนา ปรัชญา เชื้อชาติ สัญชาติ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกําหนดให้ทําได้ ได้แก่ข้อมูลสุขภาพ ศาสนาข้อมูลชีวภาพเช่นข้อมูลภาพจําลองใบหน้าข้อมูลจําลองม่านตาข้อมูลจําลองลายนิ้วมือรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมอัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค ซึ่งรวมแต่ไม่จํากัดเพียง IP Address ,Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) และข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของท่าน รายการของ ตัวระบุทรัพยากรสากล ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านกําลังดูหรือมองหาเวลาตอบสนองของหน้าเพจปัญหาการดาวน์โหลดระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจและข้อมูลในการเข้าใช้แพลตฟอร์มของ
ท่านเราจะได้รับข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของท่านส่งโดยอัตโนมัติข้อมูลเหล่านี้ที่ถูกรวบรวม
โดยอัตโนมัติจะใช้เพื่อระบุกรณีการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นและสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยข้อมูลทางสถิตินี้จะไม่ถูกรวบรวมในลักษณะที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้รายใดรายหนึ่งของระบบ

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุตํ่ากว่า20ปีหรือมีข้อจํากัดความสามารถตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเราอาจจําเป็นต้องให้ผู้ปกครอง
หรือผู้มี อํานาจปกครองตามกฎหมายของท่านให้ความยินยอมแก่เราก่อน หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้มีอํานาจปกครองตามกฎหมาย เราจะดําเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยไม่ชักช้า
การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคําขอ และ/หรือข้อตกลงที่ท่านได้ทําไว้กับเราเพื่อวัตุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อยืนยันหรือระบุตัวตนของท่านในเวลาที่ท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา
 2. เพื่อการบริหารและจัดการภายในองค์กร
 3. เพื่อดําเนินการตามคําขอของท่านและพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการให้บริการ รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราให้ท่าน
 4. ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงและการละเมิดความปลอดภัยในกิจกรรมต่างๆ ที่อาจผิดกฎหมายและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของของเรา
 5. เพื่อบริหารจัดการ พัฒนา ปรับแต่ง ประเมิน วิจัย และปรับปรุงเนื้อหาการให้บริการ การตลาด การแจ้งข่าวสารข้อมูล และการโฆษณของเรา
 6. เพื่อให้บริการด้านการจัดหาเนื้อหาผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้ความช่วยเหลือคําแนะนําแก่ท่านในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้
 แพลตฟอร์ม
 7. เพื่อติดตามหรือบันทึกการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มของเรา
 8. เพื่อการตลาดและส่งเสริมการขาย บริการหลังการขาย แจ้งการอัพเดทสื่อการสอนกิจกรรม ฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์ม ข่าวสาร เพื่อประโยชน์ของท่าน
 9. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะใช้ในการ วิจัย ประเมิน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ ฟีเจอร์และเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
 ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การทดสอบ วิจัย จัดทําสถิติ
 10. เพื่อให้ผู้ให้บริการติดต่อท่านผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาและการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม
 11. เพื่อโพสต์หรือประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของท่านที่มีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 12. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา
 13. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราขการต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
 กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และกฎหมยอื่นๆที่เราต้องปฏิบัติตาม
 14. เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดําเนินการตามคําขอของท่านก่อนเข้าทําสัญญานั้นเช่นการตรวจสอบคู่สัญญาการบริหารสัญญาการจัดทําสัญญารวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามสัญญการชําระค่าสินค้าและบริการการตรวจสอบและประเมินกราทํางานตามข้อสัญญาหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้โปรดทราบว่าเรายังคงมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ต่อไปตาม วัตถุประสงค์เดิมโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เราดําเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งเราเพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้นในกรณีที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์
อื่น เราจะดําเนินการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการฉ้อโกงและการทําธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต(เช่นการฟอกเงิน)การฟ้องร้องและความรับผิดอื่นๆเราอาจเปิดเผย
ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายฃอนุญาตให้เปิดเผยได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบุคคล/องค์กรดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในระหว่างบริษัทในเครือและบริษัทในกลุ่มเท่าที่จำเป็น แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ตัวแทนและคู่สัญญาของเราที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การชำระเงิน การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นต้นและผู้ให้บริการของเราไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อให้บริการในนามของเราหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายโดนเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการชำระเงินของท่านกับผู้ให้บริการของเราได้และข้อมูลนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินที่ผู้ให้บริการของเรารวบรวมและวิธีการที่ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลนี้โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวผู้ให้บริการผู้นั้น

พันธมิตรทางธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการและให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความ
พร้อมใช้งาน ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การถ่ายโอนธุรกิจ

เราอาจเปิดเผยข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมหรือการขายกิจการ หรือการถ่ายโอนทรัพย์สินอื่นๆ บริษัทย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ได้รับการโอนหรือประสงค์จะรับโอนสิทธิของดังกล่าวของเรา โดยฝ่ายที่รับโอนต้องปฏิบัติกับข้อมูลของท่านในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

ในกรณีที่มีความจำเป็นเราอาจจะทำการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทในเครือกิจการของเราซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านที่ส่งไปยังต่างประเทศเราได้จัดทำนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในเครือกิจการเราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลองค์กรหรือบนระบบคลาวด์
ของAmazonWebServices(AWS)ณประเทศสิงค์โปร์ทั้งนี้เราจะดำเนินการตามมาตรการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางนั้น มีมาตรฐานการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นเป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการที่ท่านได้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เราในการติดต่อขายสินค้าให้บริการ หรือมีธุรกรรมใดๆ กับเรา หรือ ผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ หรือการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ เราทำการเก็บนวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยอาศัย cookies (โปรดดู Cookies Policy ของแต่ละบริษัทที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์)เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเซิร์ฟเวอร์ของเราในประเทศไทย และ บนระบบคลาวด์ของ Amazon Wed Services (AWS) ณ ประเทศสิงคโปร์

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้นท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability)ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน (right to object) ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ เว้นแต่ว่าการเก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ และการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction)ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอ คัดค้านของท่านหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 8. ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับสิทธิขอใช้สิทธิจากท่านตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆเช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อประโยชน์ในการได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทำการตลาดผ่าน Google, Facebook และอื่นๆ เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหมาะสมกับท่านเว็บไซต์ของเราอาจแสดงโฆษณาจากบุคคลที่สามเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการบริการของเราบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการ เหล่านี้เท่านั้น และมีหน้าที่ไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างอื่นเราจะไม่ใช้ระบบการตัดสินใจอัตโนมัติ (automated decision-making) โดยปราศจากการมีบุคคลกำกับดูแล รวมถึงการทำโปรไฟล์ลิ่ง
(profiling) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับท่านอย่างมีนัยสำคัญเราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราอาจ ส่งข้อมูลทางการตลาด โฆษณา และข้อมูลเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการขาย หรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเรา
ผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ”ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล ( Cookies )

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของท่านให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล ( Cookies ) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการโฆษณาที่เหมาะสมและติดตามการใช้งานของท่านเราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากท่านไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถตั้งค่า เบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

ประเภทของคุกกี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies ) คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้และเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ และการเข้าถึงพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย นอกจากนั้นยังเป็นตัวช่วยในการจัดการเนื้อหาตามสิทธิที่ได้รับอย่างถูกต้อง
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies ) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและจัดเก็บ Error logที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน
เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้นอีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้า
และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ
 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการปรับแต่งภาษาของการใช้งานในระบบให้สอดคล้อง
กับผู้ใช้ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อใหม่ในกรณีที่มีการถูกตัดขาด หรือเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานและมีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อการจดจำจำนวนการปรับเปลี่ยน(Interactive Function) ที่เกิดขึ้นมาในระบบ
 • คุกกี้โซเซียลมีเดีย (Social Media Cookies) คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย (เช่น Facebook, Twitter และอื่นๆ) เพื่อช่วยให้เราติดตาม
ผู้ใช้เครือข่ายโซเชียลเมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราใช้บริการของเราหรือแบ่งปันเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราโดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้
โดยเครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านั้นนอกจากนี้คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบของ
การติดตามกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่เข้ามาในเว็บไซต์ของเราแต่ยังไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลใดๆที่รวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยมิชอบหรือปราศจากอำนาจเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งการเข้าถึงโดยพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคล
ที่สาม เราจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเราจะกำกับดูแลให้บุคคลที่สามประมวลผลตามคำสั่งของเราอย่างเหมาะสมเราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้
ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เปิดเผยนอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน
การบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ
(physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคล (access control) นอกจากนี้พนักงานลูกจ้างและผู้ให้บริการภายนอก
ของเรามีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัด
เมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนนบุคคลของท่าน

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบ
สาเหตุโดยไม่ชักช้าในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่านเราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการ
เยียวยา โดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆหรือบุคคลที่สามดังกล่าวดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตะหนักเมื่อได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละ
เว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนหน้าเพจกรุณากลับเข้ามาอ่านหน้าเพจนี้เป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม ส่งอีเมลมายัง contact@dobaan.co หรือส่งจดหมายส่งมายัง บริษัท ดูบ้าน จำกัด เลขที่ 155/6 เจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 10 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300