DoBaan Group

“ สร้างสุขระยะยาว ผ่านนโยบายความยั่งยืน ”

นโยบายเพื่อความยั่งยืน บริษัทดูบ้าน กรุ๊ป จำกัด

“ Sustainability ”

ใส่ใจ เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูบ้าน เชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืน เริ่มจากการสร้างสังคมที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนและทำมาโดยตลอด โดยเริ่มส่งผ่านแนวคิดนี้ให้กับภายในองค์กร
และส่งต่อไปยังสังคมกว้าง ผ่านโครงการเพื่อสังคมที่เริ่มต้นจากบริษัทเอง และยังเข้าร่วมโครงการเพื่อสังคม
กับนักสังคมสงเคราะห์ท่านอื่นๆ

Sustainable Development Goals - SDGs

“Good Health and Well-Being”

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาะที่ดี ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทั้งลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ

Environmental Social and Governmental - ESGs

เราบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าและความยั่งยืนโดยคำนึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้ง 3 ด้าน

“ทุกก้าวของเรา คำนึงถึงความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตในระยะยาว ผ่านนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงวัสดุก่อสร้าง และแคมเปญเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

WE CARE FOR ENVIRONMENT

“สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเป็นรากฐานของความสุขที่ ยั่งยืน”

มุ่งมั่นดำเนินการตามกระบวนการการจัดการขยะ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่สิ่งแวดล้อม

WE CARE FOR SOCIAL

“สร้างสังคมที่ดี รอบด้าน จากภายในสู่ภายนอก”

ส่งต่อความสุขผ่านโครงการเพื่อสังคม จากภายในบริษัท สู่สังคม มอบโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานของอนาคตที่ดีในสังคม รวมไปถึงการพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

WE CARE FOR GOVERNANCE

“สร้างองค์กรที่ดี เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆสู่สังคม”

ดำเนินงานโดยคำนึงสุขภาวะที่ดี ปลูกฝังบริยธรรมที่ดีในการดำเนินธุรกิจ บริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งต่อคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Supply chain รวมถึงพนักงานในบริษัทฯ