นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ (หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาต) อาจเก็บรวบรวม
ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์บางประเภทของท่านอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน โดยปกติข้อมูลที่คุกกี้จัดเก็บจะไม่ระบุถึงตัวตนของท่านโดยตรง และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ (ยกเว้นคุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง) ตามหัวข้อ การตั้งค่าและการปิดการใช้งานคุกกี้ ด้านล่างในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้ตามที่กำหนดในนโยบาย
การใช้คุกกี้ฉบับนี้ โปรดทราบว่าการไม่อนุญาตการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่บริษัทฯ อาจเสนอให้แก่ท่าน 
ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมการใช้งานคุกกี้ตามที่กำหนดในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ โปรดหยุดการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้งาน (เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)) และจดจำการตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) ของท่านเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านหรือการให้บริการของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุกกี้ไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดของ
ท่านที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของท่าน

2. ข้อมูลใดบ้างที่ถูกจัดเก็บด้วยคุกกี้

คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และรูปแบบการใช้งานออนไลน์ของท่าน (เช่น บันทึกข้อมูลการใช้งาน (log files) หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address) ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม รายละเอียดและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม ลิงก์ที่เข้าถึง ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประวัติการค้นหา การตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ และการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์) และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ (เช่น หมายเลขประจำอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์และชื่อผู้ผลิต โมเดลและยี่ห้อระบบปฏิบัติการ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านโดยอ้างอิงจาก IP Address ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน)

3. การใช้งานคุกกี้ของบริษัท

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานให้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้บริการของเว็บไซต์ เพื่อการควบคุมดูแลระบบของเว็บไซต์ เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำทางท่านไปยังหน้าเพจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ให้แก่ท่าน และเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะกับท่านหรือที่ท่านสนใจ

4. ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯมี

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

 • คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นและสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อช่วยตอบสนองต่อ
การท่องเว็บไซต์และการใช้งานฟีเจอร์ของเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย
 • คุกกี้ประเภทนี้จึงไม่สามารถปิดการใช้งานได้คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ช่วยจดจำผู้ใช้งานและการกำหนดค่าต่าง ๆของผู้ใช้งานนั้น (เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน การตั้งค่าภาษา) เพื่ออำนวยความสะดวกในการกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป และช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับแต่งและส่งมอบเนื้อหาที่ตรงต่อความต้องของผู้ใช้งาน การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
 • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลหรือคุกกี้ประเภทประสิทธิภาพ (Analytical/ Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้บริษัทฯ เข้าใจความสนใจและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลทางสถิติ เช่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทประสิทธิภาพจะช่วยให้บริษัทฯ ทราบจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและรูปแบบการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ บริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ได้จากคุกกี้เหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการให้บริการได้
 • คุกกี้ประเภทกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งานรวมถึงลิงก์ที่ผู้เข้าใช้งานติดตามหรือเยี่ยมชม บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอเนื้อหา โฆษณา หรือสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น (เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ) ที่ตรงกับความสนใจของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์แต่จะทำให้เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของท่าน
 • คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้อาจเป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นพันธมิตรด้านโฆษณาหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และลิงก์ที่ท่านเข้าถึงซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เข้าใจความต้องการและความสนใจของผู้ใช้งานและสามารถนำเสนอหรือส่งมอบสิทธิประโยชน์หรือโฆษณาที่เหมาะสมและตรงต่อความสนใจของผู้ใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน แต่จะทำให้เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่สอดคล้องหรือไม่ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของท่าน
 • คุกกี้ประเภทสื่อสังคม (Social Media Cookies): คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น YouTube หรือ Facebook) คุกกี้ประเภทนี้จะใช้เมื่อผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาหรือวีดีโอที่จัดหาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่ฝังอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเมื่อผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลผ่านสื่อสังคมร่วมกับปุ่มแชร์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยสื่อสังคมออนไลน์จะทำการบันทึกการใช้งานและอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับการกำหนดเป้าหมายหรือกิจกรรมโฆษณาต่าง ๆ
 • คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-party cookies) เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯสำหรับการทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ (เช่น ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาหรือผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล) ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์อาจใช้คุกกี้ของตนเองในการเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่ฝังอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดทราบว่า คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านี้จะถูกจัดการโดยบุคคลภายนอกนั้น และบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น 

5. การตั้งค่าและปิดการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลา ยกเว้นคุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ให้แก่ท่านได้ คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดใช้งานอยู่ตลอดท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ประเภทอื่น ๆ ได้โดยการเลือกการตั้งค่าคุกกี้ในบราวเซอร์ของท่าน ดังนี้

 • Chrome cookie settings
 • Microsoft Edge cookie settings
 • Firefox cookie settings
 • Safari web and iOS cookie settings

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานและการแสดงผลของเว็บไซต์ของบริษัทฯและอาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจอยู่เสมอว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ