ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ” หรือ “สัญญา”) เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ดูบ้าน จำกัด (“บริษัท ดูบ้าน จำกัด ” หรือ “เรา”) และท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) สัญญาฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งาน บริษัท ดูบ้าน จำกัด ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ดูบ้าน จำกัด ใดๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์” หรือ “บริการ”)

บัญชีผู้ใช้และสมาชิก

หากท่านได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไวต์ท่านมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านและท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ภายใต้การใช้งานบัญชีหรือการดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นเราอาจมีการสังเกตการณ์และตรวจสอบบัญชีใหม่ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้และใช้บริการ
ของเราการให้ข้อมูลติดต่อที่เป็นเท็จไม่ว่าประเภทใดก็ตามอาจส่งผลให้บัญชีของท่านถูกยุติการใช้งานท่านต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อบัญชีของท่านถูกนำไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเมื่อมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำ
ของท่านเราอาจทำการระงับปิดการใช้งานหรือลบบัญชีผู้ใช้ของท่าน(หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)หากเราพิจารณาว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดใดๆของข้อตกลงนี้หรือ
การกระทำของท่านมีแนวโน้มที่จะทำลายชื่อเสียงและค่าความนิยมของเราหากเราลบบัญชีของท่านด้วยเหตุผลข้างต้นท่านจะไม่สามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อใช้
บริการของเราได้โดยเราอาจทำการปิดกั้นที่อยู่อีเมลและที่อยู่ อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของท่านเพื่อป้องกันการลงทะเบียนอีกครั้ง

เนื้อหาของผู้ใช้งาน

เราไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ (“เนื้อหา”) ที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์เพื่อการใช้งานใช้บริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง คุณภาพ ความสมบูรณ์ความถูกต้องตามกฎหมายความน่าเชื่อถือความเหมาะสมและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการใช้เนื้อหาที่นำส่งทั้งหมด
แต่เพียงผู้เดียวเราอาจสังเกตการณ์และตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านนำส่งหรือสร้างขึ้นจากการบริการโดยตัวท่านการใช้งานเว็บไซต์โดยท่านไม่ถือเป็น
การอนุญาตเราในการใช้ทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขเผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นหรือจัดเก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านเพื่อการค้าการตลาดหรือวัตถุประสงค์
อื่นใดที่มีคล้ายกันเว้นแต่ท่านจะให้การอนุญาตแก่เราเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามท่านให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึงคัดลอกแจกจ่ายจัดเก็บส่งจัดรูปแบบใหม่และแสดง
เนื้อหาของบัญชีผู้ใช้ของท่านตามที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่านเท่านั้นเราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใดๆที่ละเมิดนโยบาย
ของเราไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขตามดุลยพินิจของเราโดยไม่เป็นการจำกัดการรับรองและการรับประกันที่เราได้กำหนดไว้

บริการของบุคคลที่สาม

หากท่านได้เลือกที่จะเปิดใช้เข้าถึงหรือใช้บริการของบุคคลที่สามขอให้ท่านคำนึงเอาไว้ว่าการเข้าใช้หรือใช้งานบริการดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขและ
ข้อกำหนดของการให้บริการอื่นนั้นแต่เพียงผู้เดียวและทางเราจะไม่ขอรับรองมีหน้าที่หรือรับผิดชอบและไม่ขอให้คำรับรองสำหรับบริการอื่นดังกล่าวซึ่งรวมไปถึง
แต่ไม่จำกัดไว้เพียงเนื้อหาหรือวิธีที่บุคคลเหล่านั้นจัดการกับข้อมูล(รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)หรือการติดต่อกันระหว่างท่านและผู้ให้บริการอื่นนั้นท่าน
ขอสละสิทธิ์โดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะไม่ เรียกร้องจากบริษัท ดูบ้าน จำกัด ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการอื่นดังกล่าว บริษัท ดูบ้าน จำกัด จะไม่รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่ได้เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าได้เกิดขึ้นโดยหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเลือกใช้ เข้าถึง หรือใช้บริการอื่นดังกล่าวหรือจากการ
ที่ท่านได้ไว้วางใจในการปฏิบัติต่อความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลหรือนโยบายอื่นใดของบริการดังกล่าวท่านอาจจำเป็นจะต้องทำ
การลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ในบริการอื่นของเว็บไซต์นั้น ๆ ในการเปิดใช้งานบริการอื่น ๆ นั้น ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัท ดูบ้าน จำกัด
ในการเปิดเผยข้อมูลของท่านได้เท่านที่จำเป็นเพื่อการทำงานของบริการหรือเพื่อการเปิดใช้บริการอื่นนั้น ๆ

การสำรองข้อมูล

เราทำการสำรองข้อมูลเว็บไซต์และเนื้อหาไว้เป็นประจำและเราจะกระทำอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ทำการสำรองนั้นมีความครบถ้วนและ
ถูกต้องที่สุด ในกรณีที่มีความขัดข้องในฮาร์ดแวร์หรือเกิดความสูญหายในข้อมูล เราจะทำการกู้คืนข้อมูลที่สำรองไว้โดยอัติโนมัติเพื่อทำให้ผลกระทบหรือ
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ (downtime) มีอัตราที่ลดลง

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

แม้ว่าเว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นเราไม่ได้อนุมัติโดยเป็นนัยยะร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นเครือเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นที่ได้มีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะทาง ตรงหรืออ้อม เว้นเสียแต่ได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะไว้ในที่นี้ เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือประเมิน และเราไม่ขอรับรองในข้อเสนอของธุรกิจหรือ
บุคคลใด ๆ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆต่อการกระทำผลิตภัณฑ์บริการและเนื้อหาของบุคคลอื่นๆดังนั้นท่านควรตรวจสอบการชี้แจง
ทางกฎหมายและ เงื่อนไขในการใช้งานของเว็บไซต์ใด ๆ ที่ท่านได้เชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ข้อห้ามในการใช้งาน

นอกจากข้อตกลงอื่นที่ได้กำหนดไว้ภายใต้สัญญาห้ามมิให้ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาในลักษณะดังนี้(ก)เพื่อวัตถุประสงค์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย(ข)ชักชวนหรือสนับสนุน ผู้อื่นให้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย (ค) ละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระหว่างประเทศ รัฐบาลกลาง จังหวัดหรือรัฐ (ง) กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (จ) คุกคาม ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ทำร้าย ทำให้เสียชื่อเสียงใส่ร้ายดูหมิ่นข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติตามเพศรสนิยมทางเพศศาสนาชาติพันธุ์เชื้อชาติอายุชาติกำเนิดหรือความทุพพลภาพ(ฉ)
นำส่งข้อมูลเท็จหรือบิดเบือน ข้อมูล(ช)เพื่ออัปโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสที่เป็นอันตรายประเภทอื่นที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน
หรือการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่นๆหรืออินเทอร์เน็ต(ซ)เก็บรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น(ฌ)การส่งข้อความที่
ผู้รับไม่ได้ร้องขอ(spam)การหลอกลวงโดยใช้อีเมลหรือหน้าเว็บไซต์ปลอม (phish) การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์ปลอมเพื่อโจรกรรม
ข้อมูลผู้ใช้ (pharm) แอบอ้างเป็นผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล (pretext) การใช้โปรแกรมเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ (spider) การเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ (crawl) หรือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อนำมาใช้งาน (scrape) (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์ในทางอนาจารหรือผิดศีลธรรม หรือ (ฎ) เพื่อแทรกแซงหรือ
หลีกเลี่ยงคุณลักษณะทางด้านความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้บริการ
หรือใช้เว็บไซต์ใด ๆ ของท่านจากการฝ่าฝืนการใช้งานที่ต้องห้าม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญานี้จะไม่เป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของ บริษัท ดูบ้าน จำกัด หรือบุคคลที่สามไปให้แก่ท่าน โดยสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน
ทั้งหมดของทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งไม่จำกัดไว้เพียงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิในความลับทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดจะยังคงอยู่ (ในระหว่างคู่
สัญญา)กับบริษัทดูบ้านจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเครื่องหมายทางการค้าเครื่องหมายบริการกราฟิกและโลโก้ทั้งหมดที่ถูกใช้เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของเรา
หรือเว็บไซต์ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทดูบ้านจำกัดเป็นเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายทางการค้าที่ได้จดทะเบียนของบริษัทดูบ้านจำกัดหรือผู้
อนุญาตให้สิทธิในการใช้แก่บริษัทดูบ้านจำกัดเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการบริการกราฟิกและโลโก้ที่ใช้ร่วมกับเว็บไซต์หรือบริการของเราอาจเป็นเครื่อง
หมายการค้าของบุคคลที่สามอื่นการใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่านจะไม่เป็นการให้สิทธิหรืออนุญาตให้ท่านทำซ้ำ หรือใช้เครื่องหมายการค้าใดของบริษัท ดูบ้าน จำกัด หรือของบุคคลที่สาม

การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

สิทธิและข้อจำกัดทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจถูกใช้ จะมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพันเฉพาะในขอบเขตที่ข้อจำกัดนั้นไม่ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ และมีเจตนาที่จำกัดอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะไม่ทำให้สัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมาย ไม่เป็นผล หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากข้อกำหนดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของข้อกำหนดใดๆของสัญญาฉบับนี้ผิดกฎหมายไม่เป็นผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจคู่สัญญาตกลงว่าบทบัญญัติหรือส่วนที่เหลืออยู่จะ
ยังเป็นข้อตกลงที่ยังคงมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป

เนื้อหาและการโพสต์

ท่านไม่สามารถแก้ไขพิมพ์หรือทำสำเนาในส่วนใดของเว็บไซต์การนำบางส่วนของเว็บไซต์ไปรวมเข้ากับงานอื่นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสื่อพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์
หรือรูปแบบอื่นใดก็ตามหรือนำบางส่วนของเว็บไซต์ไปรวมไว้ในเว็บไซต์อื่นในรูปแบบการฝังไว้ในเว็บไซต์(embedding)แบ่งไว้เป็นส่วนในหน้าเว็บไซต์(framing)
หรือวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ชัดแจ้งจากบริษัทดูบ้านจำกัดจะถือเป็นสิ่งต้องห้ามในการกระทำท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลดเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท
ฉ้อฉลอนาจารหมิ่นประมาทคุกคามล่วงล้ำในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือทางอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านจะต้องไม่ทำการละเมิดในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบุคคลหรือบริษัทอื่นท่านจะต้องไม่ทำการอัปโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโค้ดอื่นใดที่จัดทำขึ้นเพื่อทำให้เกิดความขัดข้องเสียหายหรือจำกัดระบบการ
ทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ในการนำส่งหรืออัปโหลดไฟล์บนเว็บไซต์ถือว่าท่านได้ยินยอมให้บริษัท ดูบ้าน จำกัด ในการนำออกซึ่งไฟล์
ใด ๆ ในเวลาใด ๆ ก็ได้

การระงับข้อพิพาท

การเริ่มทำตีความและการปฏิบัติภายใต้สัญญาฉบับนี้และข้อพิพาทที่ได้เกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้จะต้องตกอยู่ภายใต้วิธีการพิจารณากฎหมายแห่งราชอาณาจักร
แห่งไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมายและกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยตามที่สามารถกระทำได้เขตอำนาจศาลและสถานที่เดียวสำหรับการ
ดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องของสัญญานี้ให้อยู่ในเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรแห่งประเทศไทยและท่านจะนำข้อพิพาท
เข้าสู่เขตอำนาจศาล ดังกล่าว

การโอนสิทธิ

ท่านจะต้องไม่ทำการโอนขายต่ออนุญาตช่วงหรือทำการโอนย้ายหรือมอบหมายในสิทธิหรือหน้าที่ใดๆของท่านที่ได้กำหนดไว้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเรา โดยที่ความยินยอมของพวกเรานั้นจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยและไม่มีเงื่อนไขอื่นใด การโอนสิทธิ
หรือโอนย้ายใดๆดังกล่าวจะต้องเป็นโมฆะและไม่มีผลทั้งนี้เรามีอิสระที่จะโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขายทรัพย์สินหรือ หุ้นทั้งหมดหรือในส่วนสำคัญทั้งหมดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ

การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข

เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขสัญญาฉบับนี้หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการในเวลาใดก็ได้โดยจะมีผลทันทีเมื่อได้ทำการเผยแพร่สัญญา
ฉบับล่าสุดลงบนเว็บไซต์โดยเราจะทำการระบุวันที่มีการแก้ไขลงไว้ข้างใต้ของสัญญาการเข้าใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่มีการแก้ไขดังกล่าวจะถือเป็นการที่ท่าน
ได้ยินยอมในการแก้ไขนั้น ๆ

การยอมรับในข้อตกลง

ท่านยอมรับและรับทราบว่าท่านได้อ่านสัญญาฉบับนี้และยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดดังกล่าวในการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการย่อมถือว่าท่านได้ยินยอมที่จะผูกพันกับสัญญาฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิในการใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์ หรือบริการดังกล่าว

รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์ม ส่งอีเมลมายัง contact@dobaan.co หรือส่งจดหมายส่งมายัง บริษัท ดูบ้าน จำกัด เลขที่ 155/6 เจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 10 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300